1. خانه
  2. صفحه 10

IgG

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش و IgG خون می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش IgG بر روی نمونه های سرم - پلاسما - CSF كاربرد دارد.

دسته بندی ها: 

IgA

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش IgA خون می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش IgA بر روی نمونه های سرم - پلاسما كاربرد دارد. 3 - مسئولیت ...

دسته بندی ها: 

HDL

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش HDL کلسترول خون بروش اتوماسیون می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش HDL کلسترول خون بر روی نمونه های سرم ی...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش تست HbA1c خون می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش HbA1c بر روی نمونه های خون حاوی ضد انعقاد كاربرد دارد. لذا...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش و کنترل کیفی تست GGT خون می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در بخش بیوشیمی كاربرد دارد. 3 - مسئولیت اجراء

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش گلوکز Glucose بر روی نمونه پلاسما یا سرم بصورت Invitro می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش گلوکز بر روی ...

دسته بندی ها: 

CRP

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش CRP می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش CRP بر روی نمونه های خون كاربرد دارد. 3 - مسئولیت اجراء

دسته بندی ها: 

کراتینین خون 4 - تعاریف کراتینین محصول کاتابولیسمی کراتینین فسفات که در انقباض عضلات بکار می رود می باشد. تولید روزانه کراتینین و به تبع آن کراتینین به توده عضلانی فرد که تغییرات بسیار کمی داشته...

CPK

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش CPK سرم یا پلاسما می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش CPK بر روی نمونه های سرم كاربرد دارد.

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش کلسترول خون می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش کلسترول خون بر روی نمونه های سرم- پلاسما کاربرد دارد.

دسته بندی ها: