1. خانه
  2. صفحه 9

RF

1- هدف : هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش فاکتور روماتوئیدی (RF) می باشد. 2 - دامنه کاربرد : اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش RF بر روی نمونه های خون كاربرد دارد. 3 -...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش تست توتال پروتئین خون می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش توتال پروتئین بر روی نمونه های پلاسما/...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش فسفر می باشد 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش فسفر بر روی نمونه های سرم - پلاسما- ادرار كاربرد دارد. 3 - م...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش Na خون وادرار می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش سدیم بر روی نمونه های خون و ادرار كاربرد دارد. 3 -...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش منیزیوم خون و ادرارمی باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش منیزیوم بر روی نمونه های خون و ادراركاربر...

دسته بندی ها: 

LDL

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش LDL کلسترول خون می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش LDL کلسترول خون بر روی نمونه های سرم - پلاسما كار...

دسته بندی ها: 

LDH

4 - تعاریف آنزیم LDH در بسیاری از بافت های بدن بخصوص قلب، کبد، گلبول های قرمز، خون، کلیه ها، عضلات اسکلتی مغز و ریه ها یافت می شود چون LDH بطور وسیع در سراسر بدن وجود دارد و دارای 5 ایزو آنزیم است. لذا ...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش پتاسیم K) )خون و ادرار می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش پتاسیم بر روی نمونه های خون و ادرار كاربرد دا...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش آهن سرم می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش آهن بر روی نمونه های سرم/پلاسما كاربرد دارد.

دسته بندی ها: 

IgM

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش تست IgM می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش IgM بر روی نمونه های سرم - پلاسما كاربرد دارد. 3 - مسئولیت ...

دسته بندی ها: