1. خانه
  2. صفحه 6
آزمایش PPD

1- هدف: هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند انجام آزمایش PPD در این آزمایشگاه می باشد.

دسته بندی ها: 
Sickle cell test

Sickle cell test 1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش Sickle cell test می باشد. 2...

دسته بندی ها: 
HLA typing

HLA typing عنوان: آزمایش موارد کاربرد تست: اسپوندلیت انکیلوزان-سندرم رایتر-آرتری...

دسته بندی ها: 

آزمایش D-Dimer عنوان : آزمایش D-Dimer موارد كاربرد تست: براي تشخيص DIC (Disseminated intravascular coaguluim لخته منتشر داخل عروقي ) آمبولي ريوي (Pulmonarg embolism:PE) و DVT (Deep vein thrombosis) ترومبوز وريدهاي عمقي ساق پا اساس روش آزمایش...

دسته بندی ها: 

هموگلوبین F 1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش هموگلوبین F با استفاده از کیت بیوژن می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد هماتولوژی برای انجام آزمایش هموگلوبین F بر ر...

دسته بندی ها: 

فیبرینوژن هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح روند انجام آزمایش فیبرینوژن میباشد. 2- دامنه کاربرد: این دستورالعمل در واحد هماتولوژی برای انجام آزمایش فیبرینوژن بر روی نمونه پلاسما کاربرد دارد. 3-...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش آنتی ترومبینIII می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش آنتی ترومبینIII بر روی نمونه های خون كاربرد دار...

دسته بندی ها: 
کشت ادرار

ادرار • عنوان آزمایش انجام آزمایش کشت ادرار می باشد. • اصول انجام آزمایش نمونه ادرار معمولا جهت آنالیز و کشت و آن...

دسته بندی ها: