1. خانه
  2. صفحه 7

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش و کنترل کیفی تست خلط (Sputum Culture) می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد میکروبشناسی برای انجام آزمایش کشت خلط بر روی نمونه های خل...

دسته بندی ها: 

اسپرموگرام 4 - تعاریف آنالیز مایع منی یکی از مهمترین جنبه های پیگیری باروری است چرا که حدودا 40% علت ناباروری منشاء مردانه داشته و آزمایش فوق یک تست ساده و غیر. اما یک آنالیز ساده اسپرم خصوصا اگر ن...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش Post Coital Test PCT می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد میکروبشناسی برای انجام آزمایش PCT بر روی نمونه های ترشحات واژن و سرویکس بعد از نزد...

دسته بندی ها: 

خون مخفی در مدفوع Occult Blood 4 - تعاریف آزمایش خون مخفی جهت کشف هموگلوبین در مدفوع بکار می رود. خون مخفی سرنخ مهمی از وجود اولسر های خونریزی دهنده و یا بیماری های بدخیم دستگاه گوارش می باشد و در تعیین...

دسته بندی ها: 

کشت ترشحات دستگاه تناسلی بیماریهای مقاربتی توسط تعداد زیادی از ویروسها، باکتریها، قارچها و انگلها ایجاد می شوند. این میکروارگانیسمها (بجز در چند مورد استثنایی) بسیار حساس بوده و رشد آنها در مح...

دسته بندی ها: 

کشت خون یا Blood culture باکتریمی: وجود باکتری در خون ویرمی: وجود ویروس در خون فونگمی: وجود قارچ در خون پارازیتمی: وجود پارازیت در خون سپتی سمی: یک سندروم کلینیکی با علائم بالینی کشت خون یا Blood culture بدست...

دسته بندی ها: 

IUI 4 - تعاریف IUI = Intera Uterine Insemination ICI = Intera Cervical Insemination مایع منی تازه گرفته شده ویا مایع منی فریز - ذوب شده (Frozen & Thawed) به داخل سرویکس تزریق می شود. • عنوان آزمایش IUI یا تزریق داخل رحمی برای شستشوی مایع...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش و کنترل کیفی تست حساسیت داروئی یا آنتی بیوگرام (Antibiogram) می باشد. 2 - دامنه کاربرد

دسته بندی ها: 

1- هدف : هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش UIBC می باشد.

دسته بندی ها: