1. خانه
  2. صفحه 8

TSH

1- هدف: هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند انجام آزمایش اندازه گیریTSH در خون نوزادان میباشد.

دسته بندی ها: 

هدف : هدف از این آزمایش اندازه گیری کمیت هورمون آندورستندیول Andros tanediol در سرم انسانی است. دامنه کاربرد : کاربرد این آزمایش در تشخیص انواع پرموئی یا هیرسوتیسم Hirstutism خصوصا نوع ایدیوپایتیک در زنان،...

دسته بندی ها: 

117OHP هیدروکسی پروژسترون 4- تعاریف عنوان: 17 آلفا هیدروکسی پروژسترون 17αm OH_ progesterone این هورمون متابولیت 17 پروژسترون مترشحه از کورتکس آدرنال و گونادها ست. اندازه گیری این هورمون در بررسی هیپرپلازی ما...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش Testosterone می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد هورمون برای انجام آزمایش Testosterone بر روی نمونه های سرم و پلاسما كاربرد دارد. 3 - مسئ...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایشSickle cell test می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد هماتولوژی برای انجام آزمایش Sickle cell بر روی نمونه های خون کامل EDTA كاربرد دارد. 3 -...

دسته بندی ها: 

1-هدف هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح انجام آزمایش سدیمان یا سنجش سرعت رسوب گلبول های قرمز میباشد. 2-دامنه کاربرد این دستورالعمل در واحد هماتولوژی برای انجام آزمایش سدیمان بر روی نمونه خون حاو...

دسته بندی ها: 

PNH

عنوان : Acidifed Serum lysis Test(Ham test) موارد کاربرد تست: جهت بررسي بيماري پاروكسيمال نوكچرنال هموگلوبينوريا( PNH) از اين تست استفاده ميشود.

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایشSGPT یا ALT می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام بر روی نمونه های سرم یا پلاسما كاربرد دارد.

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش SGOTیا AST (سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز) می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش SGOT بر روی نمو...

دسته بندی ها: