آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

آرشیو برای دسته بندی: مقالات تخصصی

تست PT

تست PT

تستPT
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش PT می باشد.

بیشتر بخوانید 0

آزمایش PPD

آزمایش PPD1- هدف:
آزمایش PPD
هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند انجام آزمایش PPD در این آزمایشگاه می باشد.

بیشتر بخوانید 0

Sickle cell test

Sickle cell test

Sickle cell test

1- هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش Sickle cell test می باشد.
2 – دامنه کاربرد
اين دستورالعمل در واحد هماتولوژی برای انجام آزمایش Sickle cell بر روی نمونه های خون کامل EDTA كاربرد دارد.

بیشتر بخوانید 0

HLA typing

 HLA typing

HLA typing

عنوان: آزمایش

موارد کاربرد تست:
اسپوندلیت انکیلوزان-سندرم رایتر-آرتریت روماتوئید-سندرم بهجت-بیماری سلیاک-سندرم شوگرن-میاستنی گراو
اساس روش آزمایش:
بررسي درجه ليز شدن سلولهاي لنفوسيت به روش ميكروسيتوتوكسيتي

بیشتر بخوانید 0

Hemoglobin A2

Hemoglobin A2
1- هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش A2 می باشد.

بیشتر بخوانید 0

آزمایش D-Dimer

آزمایش D-Dimer عنوان : آزمایش D-Dimer موارد كاربرد تست: براي تشخيص DIC (Disseminated intravascular coaguluim لخته منتشر داخل عروقي ) آمبولي ريوي (Pulm...

بیشتر بخوانید 0

هموگلوبین F

هموگلوبین F

1- هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش هموگلوبین F با استفاده از کیت بیوژن می باشد.
2 – دامنه کاربرد
اين دستورالعمل در واحد هماتولوژی برای انجام آزمایش هموگلوبین F بر روی نمونه های خون تام حاوی ضد انعقاد EDTA كاربرد دارد.
3 – مسئولیت اجراء

بیشتر بخوانید 0

فیبرینوژن

فیبرینوژن
هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح روند انجام آزمایش فیبرینوژن میباشد.
2- دامنه کاربرد:
این دستورالعمل در واحد هماتولوژی برای انجام آزمایش فیبرینوژن بر روی نمونه پلاسما کاربرد دارد.
3- مسئولیت اجرا:

بیشتر بخوانید 0

شمارش افتراقی گلبول سفید

شمارش افتراقی گلبول سفید
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش شمارش افتراقی گلبول سفید ومرفولوژی گلبول قرمز وپلاکت می باشد.

بیشتر بخوانید 0

آنتی ترومبینIII

1- هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش آنتی ترومبینIII می باشد.
2 – دامنه کاربرد
اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش آنتی ترومبینIII بر روی نمونه های خون كاربرد دارد.
3 – مسئولیت اجراء

بیشتر بخوانید 0