1. خانه
  2. آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند

Menopause با افزایش سن، فعالیت و تعداد فولیکول های تخمدانی به تدریج کاهش می یابد و در حوالی 40 تا 45 سالگی علایم کمبود فعالیت بارز می گردد و شخص دچار خونریزی نامنظم می‌شود. به...

(شانکر نرم) شانکروئید است که عامل آن باسیل گرم منفی هموفیلوس دو کره ای است. در مردان 5 تا 10 برابر شایع تر از زنان است. با ضایعات پاپولی قرمز و دردناک آغاز می شود و ظرف 3 ـ 2 روز تبدیل به پ...