1. خانه
  2. آزمایشگاه پاتوبیولوژیو ژنتیک سپند
سرطان ریه

  سرطان ریه نوعی سرطان است که از ریه ها شروع می شود. ریه های شما دو اندام اسفنجی در قفسه شما هستند که هنگام دم، اکسیژن دریافت می کنند و هنگام بازدم، دی اکسید کربن آزاد می کنند. سرطان ریه عامل ا...

دسته بندی ها: 
غربالگری در بارداری

  غربالگری سه ماهه اول و دوم و لزوم انجام آن   برای هر خانم باردار احتمال داشتن فرزندی با نقایص مادرزادی وجود دارد. اگر چه این احتمال خیلی زیاد نیس...

دسته بندی ها: