دو شنبه پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه جمعه شنبه یک شنبه
06.00 - 07.00
بخش پاتوبیولوژی06.00 - 07.00
پروفسور
دفتر 367، سالن A
بخش پاتوبیولوژی06.00 - 07.00
پروفسور.
دفتر 367، سالن A
بخش پاتوبیولوژی06.00 - 07.00
پروفسور
دفتر 367، سالن A
بخش پاتوبیولوژی06.00 - 07.00
پروفسور
دفتر 367، سالن A
بخش هورمون شناسی06.00 - 07.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
بخش هورمون شناسی06.00 - 07.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
بخش PCR06.00 - 10.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش PCR06.00 - 10.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش میکروبیولوژی07.00 - 10.00
پروفسور
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی07.00 - 10.00
پروفسور
دفتر 112، تالار C
بخش هورمون شناسی06.00 - 07.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
بخش هورمون شناسی06.00 - 07.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
07.00 - 08.00
تعیین جنسیت07.00 - 09.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 09.00
پروفسور رابرت
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 09.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 09.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 09.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 09.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
بخش میکروبیولوژی07.00 - 10.00
پروفسور
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی07.00 - 10.00
پروفسور.
دفتر 112، تالار C
تعیین جنسیت07.00 - 11.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 11.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 11.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 112، تالار C
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 11.00 پروفسور رابرت دفتر 112، تالار C
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
بخش میکروبیولوژی09.00 - 11.00
پروفسور کلر میچل
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی09.00 - 11.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 11.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 367، سالن A
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 11.00
پروفسور.
دفتر 367، سالن A
بخش میکروبیولوژی09.00 - 11.00
پروفسور کلر میچل
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی09.00 - 11.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 10.00
رابرت
دفتر 207، سالن B
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 10.00
رابرت
دفتر 207، سالن B
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 10.00
رابرت
دفتر 207، سالن B
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 10.00
رابرت
دفتر 207، سالن B
10.00 - 11.00
بیوشیمی10.00 - 12.50
پروفسور
دفتر 150، سالن B
بیوشیمی10.00 - 12.50
پروفسور.
دفتر 150، سالن B
هماتولوژی10.00 - 13.00
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
هماتولوژی10.00 - 13.00
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
تعیین جنسیت10.00 - 11.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت10.00 - 11.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت10.00 - 11.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت10.00 - 11.00
پروفسور رابرت
دفتر 224، سالن B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
تعیین جنسیت12.00 - 13.00
سارا
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت12.00 - 13.00
تیم دانکن
دفتر 224، سالن B
بخش PCR12.15 - 16.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش PCR12.15 - 16.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش اورولوژی13.00 - 16.00
رابرت
سالن ورزش آرنا
بخش اورولوژی13.00 - 16.00
رابرت ون
سالن ورزش آرنا
بخش میکروبیولوژی12.20 - 13.00
پروفسور کلر میچل
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی12.20 - 13.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی12.20 - 13.00
پروفسور کلر میچل
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی12.20 - 13.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
13.00 - 14.00
بخش میکروبیولوژی13.30 - 16.00
پروفسور کلر میچل
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی13.30 - 16.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
تعیین جنسیت13.00 - 15.00
سارا
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت13.00 - 15.00
تیم دانکن
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت13.00 - 14.00
سارا
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت13.00 - 14.00
تیم دانکن
دفتر 224، سالن B
بیوشیمی13.00 - 16.00
پروفسور
دفتر 150، سالن B
بیوشیمی13.00 - 16.00
پروفسور
دفتر 150، سالن B
هماتولوژی13.00 - 15.30
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
هماتولوژی13.00 - 15.30
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
بخش هورمون شناسی13.00 - 17.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
بخش هورمون شناسی13.00 - 17.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
بیوشیمی13.00 - 17.00
پروفسور
دفتر 150، سالن B
بیوشیمی13.00 - 17.00
پروفسور.
دفتر 150، سالن B
بخش PCR13.00 - 14.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش PCR13.00 - 14.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
14.00 - 15.00
هماتولوژی14.00 - 16.00
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
هماتولوژی14.00 - 16.00
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
15.00 - 16.00
بخش PCR15.00 - 19.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش PCR15.00 - 19.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش اورولوژی15.00 - 19.00
سو کالینز
سالن ورزش آرنا
بخش اورولوژی15.00 - 19.00
سو کالینز
سالن ورزش آرنا
بخش PCR15.00 - 19.00
رابرت
دفتر 6، سالن B
بخش PCR15.00 - 19.00
رابرت
دفتر 6، سالن B
بخش اورولوژی16.00 - 19.00
رابرت
سالن ورزش آرنا
بخش اورولوژی16.00 - 19.00
رابرت ونx
سالن ورزش آرنا
16.00 - 17.00
بخش PCR16.00 - 17.45
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش PCR16.00 - 17.45
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش سیتولوژی16.00 - 17.00
نورما Blueman
دفتر 8، سالن A
بخش سیتولوژی16.00 - 17.00
نورما
دفتر 8، سالن A
بخش سیتولوژی16.00 - 20.00
نورما Blueman
دفتر 8، سالن A
بخش سیتولوژی16.00 - 20.00
نورما
دفتر 8، سالن A
بخش سیتولوژی16.00 - 20.00
نورما Blueman
دفتر 8، سالن A
بخش سیتولوژی16.00 - 20.00
نورما
دفتر 8، سالن A
بخش پاتوبیولوژی17.00 - 20.00
پروفسور
دفتر 150، سالن B
بخش پاتوبیولوژی17.00 - 20.00
پروفسور میلون.
دفتر 150، سالن B
17.00 - 18.00
بخش پاتوبیولوژی17.00 - 20.00
پروفسور
دفتر 150، سالن B
بخش پاتوبیولوژی17.00 - 20.00
پروفسور میلیون.
دفتر 150، سالن B
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

دو شنبه

پنجشنبه

چهار شنبه

سه شنبه

جمعه

شنبه

یک شنبه

دو شنبه پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه جمعه شنبه یک شنبه
06.00 - 07.00
بخش پاتوبیولوژی06.00 - 07.00
پروفسور
دفتر 367، سالن A
بخش پاتوبیولوژی06.00 - 07.00
پروفسور.
دفتر 367، سالن A
بخش پاتوبیولوژی06.00 - 07.00
پروفسور
دفتر 367، سالن A
بخش پاتوبیولوژی06.00 - 07.00
پروفسور
دفتر 367، سالن A
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 11.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 367، سالن A
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 11.00
پروفسور.
دفتر 367، سالن A
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 11.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 112، تالار C
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 11.00 پروفسور رابرت دفتر 112، تالار C
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 10.00
رابرت
دفتر 207، سالن B
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 10.00
رابرت
دفتر 207، سالن B
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 10.00
رابرت
دفتر 207، سالن B
بخش پاتوبیولوژی09.00 - 10.00
رابرت
دفتر 207، سالن B
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
بخش پاتوبیولوژی17.00 - 20.00
پروفسور
دفتر 150، سالن B
بخش پاتوبیولوژی17.00 - 20.00
پروفسور میلیون.
دفتر 150، سالن B
بخش پاتوبیولوژی17.00 - 20.00
پروفسور
دفتر 150، سالن B
بخش پاتوبیولوژی17.00 - 20.00
پروفسور میلون.
دفتر 150، سالن B
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
دو شنبه پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه جمعه شنبه یک شنبه
07.00 - 08.00
بخش میکروبیولوژی07.00 - 10.00
پروفسور
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی07.00 - 10.00
پروفسور
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی07.00 - 10.00
پروفسور
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی07.00 - 10.00
پروفسور.
دفتر 112، تالار C
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
بخش میکروبیولوژی09.00 - 11.00
پروفسور کلر میچل
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی09.00 - 11.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی09.00 - 11.00
پروفسور کلر میچل
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی09.00 - 11.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
بخش میکروبیولوژی12.20 - 13.00
پروفسور کلر میچل
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی12.20 - 13.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی12.20 - 13.00
پروفسور کلر میچل
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی12.20 - 13.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
13.00 - 14.00
بخش میکروبیولوژی13.30 - 16.00
پروفسور کلر میچل
دفتر 112، تالار C
بخش میکروبیولوژی13.30 - 16.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
دو شنبه پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه جمعه شنبه یک شنبه
06.00 - 07.00
بخش PCR06.00 - 10.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش PCR06.00 - 10.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
بخش PCR12.15 - 16.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش PCR12.15 - 16.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
13.00 - 14.00
بخش PCR13.00 - 14.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش PCR13.00 - 14.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
بخش PCR15.00 - 19.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش PCR15.00 - 19.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش PCR15.00 - 19.00
رابرت
دفتر 6، سالن B
بخش PCR15.00 - 19.00
رابرت
دفتر 6، سالن B
16.00 - 17.00
بخش PCR16.00 - 17.45
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
بخش PCR16.00 - 17.45
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

دو شنبه

پنجشنبه

سه شنبه

جمعه

یک شنبه

دو شنبه پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه جمعه شنبه یک شنبه
07.00 - 08.00
تعیین جنسیت07.00 - 09.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 09.00
پروفسور رابرت
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 09.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 09.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 09.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 09.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 11.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت07.00 - 11.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
تعیین جنسیت10.00 - 11.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت10.00 - 11.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت10.00 - 11.00
دپارتمان فناوری اطلاعات
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت10.00 - 11.00
پروفسور رابرت
دفتر 224، سالن B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
تعیین جنسیت12.00 - 13.00
سارا
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت12.00 - 13.00
تیم دانکن
دفتر 224، سالن B
13.00 - 14.00
تعیین جنسیت13.00 - 15.00
سارا
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت13.00 - 15.00
تیم دانکن
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت13.00 - 14.00
سارا
دفتر 224، سالن B
تعیین جنسیت13.00 - 14.00
تیم دانکن
دفتر 224، سالن B
14.00 - 15.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
دو شنبه پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه جمعه شنبه یک شنبه
10.00 - 11.00
هماتولوژی10.00 - 13.00
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
هماتولوژی10.00 - 13.00
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
هماتولوژی13.00 - 15.30
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
هماتولوژی13.00 - 15.30
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
14.00 - 15.00
هماتولوژی14.00 - 16.00
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
هماتولوژی14.00 - 16.00
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

دو شنبه

چهار شنبه

شنبه

دو شنبه پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه جمعه شنبه یک شنبه
10.00 - 11.00
بیوشیمی10.00 - 12.50
پروفسور
دفتر 150، سالن B
بیوشیمی10.00 - 12.50
پروفسور.
دفتر 150، سالن B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
بیوشیمی13.00 - 16.00
پروفسور
دفتر 150، سالن B
بیوشیمی13.00 - 16.00
پروفسور
دفتر 150، سالن B
بیوشیمی13.00 - 17.00
پروفسور
دفتر 150، سالن B
بیوشیمی13.00 - 17.00
پروفسور.
دفتر 150، سالن B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

دو شنبه

سه شنبه

شنبه

دو شنبه پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه جمعه شنبه یک شنبه
06.00 - 07.00
بخش هورمون شناسی06.00 - 07.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
بخش هورمون شناسی06.00 - 07.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
بخش هورمون شناسی06.00 - 07.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
بخش هورمون شناسی06.00 - 07.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
بخش هورمون شناسی13.00 - 17.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
بخش هورمون شناسی13.00 - 17.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
دو شنبه پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه جمعه شنبه یک شنبه
16.00 - 17.00
بخش سیتولوژی16.00 - 17.00
نورما Blueman
دفتر 8، سالن A
بخش سیتولوژی16.00 - 17.00
نورما
دفتر 8، سالن A
بخش سیتولوژی16.00 - 20.00
نورما Blueman
دفتر 8، سالن A
بخش سیتولوژی16.00 - 20.00
نورما
دفتر 8، سالن A
بخش سیتولوژی16.00 - 20.00
نورما Blueman
دفتر 8، سالن A
بخش سیتولوژی16.00 - 20.00
نورما
دفتر 8، سالن A
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
دو شنبه پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه جمعه شنبه یک شنبه
13.00 - 14.00
بخش اورولوژی13.00 - 16.00
رابرت
سالن ورزش آرنا
بخش اورولوژی13.00 - 16.00
رابرت ون
سالن ورزش آرنا
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
بخش اورولوژی15.00 - 19.00
سو کالینز
سالن ورزش آرنا
بخش اورولوژی15.00 - 19.00
سو کالینز
سالن ورزش آرنا
16.00 - 17.00
بخش اورولوژی16.00 - 19.00
رابرت
سالن ورزش آرنا
بخش اورولوژی16.00 - 19.00
رابرت ونx
سالن ورزش آرنا
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

پنجشنبه

جمعه

یک شنبه

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید