1. خانه
  2. تومور

دومین تومور شایع (پس از لیومیوم) بوده که خوش خیم هستند. پولیپ‌ها، هیپرپلازی موضعی غدد و استرومای آندومتر هستند. معمولاً منفرد هستند و از فونروس رحم منشأ می گیرند. اندازۀ آن از چند میلی متر...